Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

§1 PRZEDSIĘBIORCA

Sklep internetowy https://spiekceramiczny.pl prowadzony jest przez firmę Pracownia Karolina Byczkowska  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302582899, nr NIP 9721154057. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu https://spiekceramiczny.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

PrzedsiębiorcaSpiek Ceramiczny, z siedzibą: Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302582899, nr NIP 9721154057

Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://spiekceramiczny.pl

§ 3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn
Adres poczty elektronicznej: spiekceramiczny@gmail.com
Numer telefonu: +48 698 652 542
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew online (bezpośrednio na wskazane konto lub poprzez bramki płatnicze); Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b. płatność kartą płatniczą- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
c. przy odbiorze (za pobraniem)
Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu doodstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować wopisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy: Spiek Ceramiczny, z siedzibą: Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302582899, nr NIP 9721154057, e-mail: spiekceramiczny@gmail.com, telefon 48698652542
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
------------------------
Data odbioru:
------------------------
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
------------------------
Adres konsumenta(-ów):
------------------------
Podpis konsumenta(-ów):
------------------------
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
------------------------
*niepotrzebne skreślić

 

Polityka Prywatności

1. SPIEK jest sklepem internetowym, zarejestrowanym w domenie spiekceramicnzy.pl (zwanym dalej „Sklepem”). Prowadzony jest przez: Pracownia Karolina Byczkowska, Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn, NIP 9721554057, zwanym dalej „Sprzedawcą”.

2. W celu dokonania zakupów w Sklepie, od Klienta wymaga się posiadanie aktywnego adresu email. Klient dokonuje zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż produktów z ceramiki i porcelany, wytworzonych przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura. Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.

4. Aby dokonać zamówienia w Sklepie, Klient dodaje do koszyka wybrane produkty, a następnie wypełnia formularz w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Dane te są niezbędne do dokonania wysyłki, nie są gromadzone ani przetwarzane przez Sprzedawcę. W dalszym kroku Klient dokonuje atności za złożone zamówienie wybierając jedną z form płatności:

- przelew tradycyjny,

- Pay Pal, PayPal (Europe) S.à.r.l.& Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard;

- Blue Media, z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. 

5. Przesyłka wysyłana jest do Klienta po opłaceniu i zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wartości zamówienia, na którą składa się wartość produktów oraz koszt przesyłki.

6. Produkty wysyłane są w terminie nie później niż 4 dni robocze od zaksięgowania wpłaty za zamówienie. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

7. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwrotu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem spiekceramiczny@gmail.com.

9. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

10. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie newslettera. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

12. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę tj. przez: Pracownia Karolina Byczkowska, Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

13. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 12 Regulaminu.

14. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy informacji o przetwarzaniu swoich danych, dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania kopii przetwarzanych danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia. Użytkownik może kontaktować się w tym zakresie ze Sprzedawcą pod adresem: Pracownia Karolina Byczkowska, Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn lub mailowospiekceramiczny@gmail.com.

15. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, a jeśli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres po zakończeniu umowy i będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Klienta ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji, a wypadku przetwarzania na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Polityka COOKIES

 1.  Właścicielem sklepu jest Pracownia Karolina Byczkowska, z siedzibą: Skałowo 9, 62-025 Kostrzyn, NIP 9721154057.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.